Nieuwbouw Waddinxveen Triangel

Nieuwbouw in de Triangel voor de Koningin Beatrixschool
23 november 2017
Kinderdagverblijf, peutergroep en BSO in het nieuwe gebouw In onze nieuwe school is, naast een andere school, ook ruimte voor kinderopvang van 0-13 jaar. Quadrant kindercentra is degene die deze opvang in het nieuwe gebouw gaat organiseren. Wilt u alvast een plek op de buitenschoolse opvang in het nieuwe gebouw of bij de nieuwe scouting-bso (voor oudere kinderen) regelen? Of heeft u interesse in een plekje voor uw kind(eren) op het kinderdagverblijf (0-4 jaar) of de peutergroep (2-4 jaar)? Dan kunt u dit aangeven via www.quadrantkindercentra.nl/park-triangel.

7 september 2017
Bouwcommissie De ontwerpfase nadert deze maand zijn einde. De architect heeft veel kunnen tekenen in de zomervakantie en onze op- en aanmerkingen worden nu zo goed mogelijk verwerkt. We hopen u op de ouderavond van 14 november de tekeningen te kunnen laten zien. Er is in het nieuwe gebouw geanticipeerd op het gepersonaliseerd leren. We zijn daar nu al stapsgewijs mee bezig. Visie op onderwijs heeft veel te maken met hoe een gebouw eruit ziet en welke ruimtes er nodig zijn om kinderen goed te kunnen laten leren. Vanavond op de informatieavond zullen de leerkrachten daar ook aandacht aan besteden.

24 augustus 2017
In de zomervakantie heeft de gemeenteraad groen licht gegeven om de nieuwe school in Park Triangel in één fase te bouwen. Dat wil zeggen dat het gebouw 'op de groei' wordt gebouwd. Daar zijn we bijzonder blij mee. Zodoende hebben we nl. geen overlast van activiteiten voor een tweede bouwfase. Zoals u weet staat de verhuizing gepland begin 2019.

11 mei 2017
Zoals bekend mag worden verondersteld, zullen wij begin 2019 verhuizen naar Park Triangel. Er is gewerkt aan en stedebouwkundige uitwerking voor de voorzieningenstrook. Ook is er een zg. kavelpaspoort opgesteld met daarin de beeldkwaliteitseisen voor het schoolgebouw. Op basis van deze randvoorwaarden kan de architect, Huub Frencken, aan de slag om een voorlopig ontwerp te presenteren. Dit voorlopig ontwerp zal een vertaling zijn van het programma van eisen dat door onze school is opgesteld. Om ideeën op te doen zijn er excursies geweest naar Oostburg (De Windmaker) en Zoetermeer (Stella Nova). Voor de binnenkant van het gebouw wordt gebruik gemaakt van de diensten van Ddock, een bedrijf dat onze onderwijsvisie kan vertalen naar de binnenruimte, inclusief meubilair. In het schoolgebouw komt ook onze collegaschool, Dick Bruna. Quadrant Kindercentra is door beide besturen voorgedragen als samenwerkingspartner voor kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal. Binnenkort wordt verwacht dat de handtekening kan worden gezet. Wij zien er naar uit om u, zodra dit kan, de resultaten te laten zien. Zowel van de binnenkant, als van de buitenkant van het gebouw

9 mei 2017
201705 Nieuwsbrief gemeente Waddinxveen Scholenbouw.pdf
23 maart 2017
De gesprekken in de stuurgroep (daar worden de besluiten genomen), de projectgroep (daar worden de plannen ontwikkeld) en in de bouwgroep (daar worden de plannen van commentaar voorzien) verlopen voorspoedig. Het bestuur heeft het binnenhuisarchitectenbureau Ddock uit Amsterdam gevraagd om mee te denken over de inrichting van het gebouw met het oog op het onderwijs van de toekomst.  Om inspiratie op te doen heeft de bouwgroep op 15 maart een bezoek gebracht aan Stella Nova in Zoetermeer: een nieuwbouwschool met een duidelijke blik op de toekomst 
 
1 maart 2017 Hart van Holland, Start herhuisvesting scholen

Ondertekening van de bouwrealisatie-overeenkomst door Kees Bruggeman (links), Brigitte Leferink en Ger Schenk.

Waddinxveen - Werd een kleine twee jaar geleden nog gedemonstreerd voor het gemeentehuis voor de bouw van een nieuwe sportzaal en volgde daarna een periode van veel discussie en verdeeldheid onder de schoolbesturen, inmiddels staan de neuzen van de schoolbesturen in Waddinxveen meer één kant op en werd donderdag 23 februari het startsein gegeven voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs.

Het gaat om nieuwbouw en om renovatie. De aftrap wordt genomen door de Theo Thijssenschool die na de meivakantie begint met de evacuatie van de leerlingen naar drie verschillende locaties: Kerkstraat 13, Wingerd 45 en de Mauritslaan 55. Ger Schenk van de Stichting Klasse betreurt het dat de leerlingen verspreid worden over drie verschillende gebouwen, maar het is tijdelijk.

Aan de voorgevel van de Theo Thijssenschool verandert vrijwel niets. "Die is natuurlijk ook mooi zoals ie is", meent Schenk. De renovatie vindt vooral inpandig plaats en er wordt wat aangebouwd. Het gaat om een uitbreiding van in totaal 400 vierkante meter. Schenk: "Het is natuurlijk toch een wat gedateerd gebouw wat gemoderniseerd moet worden. We gaan wat doorbreken zodat het intern wat ruimer wordt van opzet en we willen meer daglicht naar binnen halen. Dit gebeurt door met name aan de achterzijde van het gebouw uit te breken en veel glas te monteren."

Schenk gaat ook over de Dick Brunaschool die evenals de Koningin Beatrixschool een nieuw schoolgebouw krijgt in nieuwbouwwijk de Triangel. "We zijn bezig met het ontwerp hiervoor. Eind 2018 hopen we het gebouw te openen", aldus Ger Schenk.

En dan gaat er nog gebouwd worden op het voormalige WSE-terrein. Daar komen de Regenboogschool en de Koning Willem Alexanderschool te zitten.

"Ook wij zijn bezig met het ontwerp. Zoals het er nu naar uitziet wordt het een soort kruisgebouw", verklapt Jan-Kees Meindersma van Stichting De Groeiling. 

"Maar heel veel meer kan ik er nu nog niet over vertellen. Het streven is wel om een mooie grote gezamenlijk ruimte te creëeren en het gebouw dusdanig in te richten dat het weer voor tientallen jaren mee kan." 
Om de start van de uitvoering te vieren, gaf wethouder Brigitte Leferink na het tekenen van de bouwrealisatie-overeenkomsten in de trouwzaal van het gemeentehuis iedere school een doos Kapla. "Dit zijn blokjes die je op heel veel verschillende manieren kan gebruiken", legde de wethouder uit "Dat het een inspiratiebron voor jullie mag zijn."

Leferink zei na afloop blij te zijn met de harmonie die nu lijkt te heersen tussen de scholen. "We hebben er echt goed aan gedaan om een deskundig bureau in de arm te nemen dat als een soort onafhankelijk spelleider op is gaan treden. Het besef is er nu echt wel dat het primair onderwijs in Waddinxveen een impuls moet krijgen."

Het totale huisvestingsplan heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. 
Zo komen de schoolgebouwen aan de Peter Zuidlaan leeg te staan door de nieuwbouw elders en verdwijnt de gymzaal aan de Johannes Postlaan.

Ook schuift een aantal scholen door naar andere schoolgebouwen zoals de Bethel naar de Leilinde. In 2022 moet iedereen in principe op zijn definitieve plek zitten.


2 februari 2017
De bestuurder van SPCO LEV heeft een toelichting gegeven op de stand van zaken over de nieuwbouw. Het bouwheerschap ligt bij de gemeente. Inmiddels is er een architect gekozen en houdt de projectgroep zich bezig met het opstellen van een programma van eisen. Het komen tot een eigen visie op onderwijs is hierbij van belang. Voor het uitwerken van een nieuw schoolconcept is externe begeleiding aangetrokken. De MR heeft het punt inzake verkeersveiligheid benadrukt. Verkeersveiligheid en infrastructuur worden door de gemeente bepaald. Het bestuur wijst bij bouwvergaderingen ook op het belang van deze punten. De MR heeft aangegeven dat de informatievoorziening aan ouders beperkt is op dit moment. Het bestuur wil alleen zaken melden als deze definitief zijn, zoals bij concrete mijlpalen en deze zijn er nog niet.
19 januari 2017
De twee schoolbesturen, Stichting Klasse (openbaar) en SPCO LEV (Prot. Chr.) en de gemeente hebben eind november gezamenlijk en unaniem een architect gekozen. Deze architect heeft nog geen ontwerp gemaakt. Het voorlopig ontwerp volgt als de architect samen met de projectgroep en met input van de bouwteams van de beide scholen een programma van eisen heeft opgesteld. Onze school wordt in de projectgroep vertegenwoordigd door dhr. Jaap Snel (bestuurslid) en de directeur. Het bouwteam bestaat voor onze school uit juf Inge, juf Agnes, juf Anke en de directeur. Van belang voor het programma van eisen is de visie van de beide scholen op identiteit, onderwijs van de toekomst en samenwerking. In het eerste kwartaal van 2017 zal zowel het programma van eisen als een vertaling hiervan naar een voorlopig ontwerp gereed zijn. In de nieuwe school zal ook een peuterspeelzaal, een BSO en kinderopvang worden gerealiseerd. De projectorganisatie van de CV GEM Park Triangel heeft een toelichting gegeven op de kavel die in Park Triangel beschikbaar is voor de scholenbouw. De stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitseisen dienen nog verder uitgewerkt te worden. De geselecteerde architect kan hier mee aan de slag, samen met de schoolbesturen en de stedenbouwkundige van de GEM Park Triangel.
Het interieur-ontwerpbureau D-Dock heeft een presentatie gegeven aan vertegenwoordigers van de schoolbesturen. Doel was het inspireren van het onderwijs op huisvestingsconcepten van de toekomst: hoe kan onderwijs ook anders worden gehuisvest. De schoolbesturen zullen zelf ook de nodige actie hierin ondernomen door recent opgeleverde schoolgebouwen te bezoeken.
 
10 november 2016

De school moet gelegen zijn op een rustige plek, ver van lawaai en andere afleidingen. De school zelf moet een aangename plek zijn voor het oog, zowel binnen als buiten. Comenius (1592) Een school moet actief zijn; een laboratorium, een werkplaats, geen gehoorzaal. Claprède (1873) Wat we voor onze kinderen willen, zouden we ook voor hun leraren moeten willen: dat de school een plek is waar beide partijen kunnen leren en dat het leren samengaat met opwinding, betrokkenheid, passie, uitdaging, creativiteit en vreugde. Hargreaves (1951)

Bovengenoemde visies op de school, al één of meerdere eeuwen oud, kwamen bovendrijven bij het nadenken over de nieuwbouw. Want zoals u weet gaat de Koningin Beatrixschool verhuizen naar de wijk Park Triangel. Eind oktober is er een kick off geweest van dit nieuwbouwtraject. De highlights van deze bijeenkomst geven wij graag aan u door. Wellicht geven die ook antwoord op de vragen die op dit moment bij u leven. Bedenk dat dit de informatie is 'onder voorbehoud' en 'voor zover wij nu weten':
De beoogde ingebruikname is 1 januari 2019.
De kavel ligt aan de rand van het begin van de wijk.
De Koningin Beatrixschool gaat in zijn geheel verhuizen.
Er blijft dus geen dependance op de huidige locatie.
Er wordt in twee fases gebouwd; totaal 12 lokalen voor onze school.
De Koningin Beatrixschool komt in één gebouw met de Openbare school Dick Bruna.
In het gebouw komen ook een peuterspeelzaal, kinderdagopvang en BSO.
Het bewegingsonderwijs wordt in de zalen van De Duikelaar en/of De Dreef gegeven.
Er wordt gebouwd in twee bouwlagen.
Er is in het plan van aanpak ruime aandacht voor verkeer en veiligheid.


Organisatie nieuwbouw Het nieuwbouwproject wordt door een extern bureau (ABC Nova) begeleid. Er is een stuurgroep die de besluiten neemt op projectniveau. Dit speelt zich af op bestuurlijk niveau. In het projectteam hebben de directeuren zitting. Zij zijn er voor de vormgeving van het project en spreken over de onderwijsvisie en het programma van eisen dat hieraan ten grondslag ligt. Ook zijn er nog enkele werkgroepen (beheer en exploitatie, technisch ontwerpteam) met experts op een bepaald gebied. De werkgroep 'klankbord onderwijs' is voor u als ouders relevant. Naast drie leerkrachten willen wij graag een ouder vragen om mee te denken en een verbinding te vormen naar andere ouders. Er wordt overdag vergaderd. Opgave onder vermelding van uw motivatie bij de directeur.
De medezeggenschapsraad zal een gemotiveerde keuze maken bij meerdere aanmeldingen.
Op 21 november is er een bijeenkomst waar de selectiecommissie verschillende architecten zal ontvangen.
Als de klankbordgroep aan het werk gaat wordt de ouders de gelegenheid gegeven om input te leveren.

Al met al is het een geweldige kans om ons onderwijs in een nieuw en modern gebouw te mogen gaan geven. Echt een voorrecht. We zien met elkaar uit naar een proces met constructieve bijdragen van alle betrokkenen!