Nieuwbouw Waddinxveen Noord

Nieuwbouw in Waddinxveen Noord voor beide locaties van de Koning Willem-Alexanderschool.
31 mei 2018
 
Uitgerekend op de dag dat de nieuwsbrief uitkwam, kregen wij bericht dat het college van B&W heeft besloten de nieuwbouw van onze school te gunnen aan één van de inschrijvers.
Het gaat om een voorlopige gunning op hoofdlijnen die deze maand verder uitgewerkt gaat worden. Ook geldt er nog een bezwaartermijn van 20 dagen.
Maar het ziet er nu toch naar uit dat eind juni de definitieve gunning zal plaatsvinden en dan zouden de eerste palen in augustus-september 'geheid' de grond in kunnen gaan. Dat is toch te mooi nieuws om niet te delen. Omdat collegebesluiten openbaar zijn, zal het deze week ook in de krant staan, maar ik vind dat onze ouders dit niet uit de krant hoeven te vernemen! We laten de vreugde-bel maar even horen…….En een eerste paal in september betekent dat ruim een jaar later er een nieuwe school kan staan!

15 mei 2018

Nieuwbouw: Komt er nog wat van?
Afgelopen maandag hebben we een feestelijke taart gegeten bij de gemeente want de definitieve termijn voor bezwaren tegen de nieuwbouw is verlopen en de omgevingsvergunning is nu onomkeerbaar en definitief. We zijn bezig met een optimalisatieslag met de laagste aanbieder en ondertussen heeft de gemeente het beschikbare budget behoorlijk geïndexeerd naar de huidige marktprijzen. We hebben nog steeds goede moed dat we voor de zomervakantie nog een definitieve gunning aan een aannemer kunnen geven. Kortom, de kip broedt nog steeds en al zijn er geen gouden eieren, er zit wel een flink ei aan te komen…..Niet storen dus!

22 februari 2018

Voortgang nieuwbouw?
We hebben bericht gekregen dat de eerste inschrijving door drie aan-nemers om de school te gaan bou-wen mislukt is. Er ligt een te groot verschil tussen de vraagprijs van de aannemers en het budget van de gemeente. Deze weken wordt nog een poging gedaan om met de goed-koopste aannemer om de tafel te gaan zitten om te zien of er via be-zuinigen op het ontwerp nog een doorstart kan komen. We merken in elk geval dat de markt volkomen om-gedraaid is en dat de prijzen in een paar jaar tijd omhooggevlogen zijn. Het ziet er naar uit dat de gemeente Waddinxveen echt een flink hoger budget beschikbaar moet stellen om de bouw van een goede school mo-gelijk te maken. Maar met verkiezin-gen voor de deur, zal de huidige raad en het huidige college geen grote financiële stappen nemen. Kortom, er is goede kans dat er vertraging op het project komt. Dat vinden wij ui-teraard heel erg jammer. Het wordt ook lastig om onze oude gebouwen nog "aan de praat te houden" tot aan de nieuwbouw. Vorige week was ons riool aan de Peter Zuidlaan voor de derde keer verstopt en deze week begaf het leidingwerk van de verwar-ming aan de Oranjelaan het….En het plein van de Peter Zuidlaan heeft af en toe het aanzien van een kleuter-badje….

12 december 2017

Nieuwbouw, er wordt driftig gerekend en gebroed…..
We zijn blij te kunnen meedelen dat er vanuit de bewonersvereniging geen formele bezwaren worden inge-diend tegen de nieuwbouw, dus we kunnen nu door met de plannen. Op dit moment zijn er 5 aannemers aan het rekenen voor welke prijs zij de nieuwe school kunnen aanbieden. In januari volgt een afweging van de meest geschikte bouwer. We liggen daarmee nog steeds op het schema voorjaar 2019 gereed….. Eind janu-ari komen we naar u toe met een verkeersplan rondom de school en de laatste stand van zaken met betrek-king tot de bouw. Kortom: Er wordt flink gebroed……niet storen!

30 oktober 2017
Al even niets gehoord, maar dat komt omdat we te maken hebben met een broedende kip. Inmiddels is er een mooi ei gelegd en zitten we in de zogenaamde gunningsfase. Diverse bouwbedrijven zijn uitgenodigd om te gaan inschrijven. Tegelijkertijd is de gemeente ook bezig met het maken van een verkeersplan. In januari zal daar een voorlichtingsavond over komen. Wordt vervolgd!

6 juni 2017
De nieuwbouw gaat verder…!
Vorige week is er een inloopmoment voor de ouders van onze school ge-weest en ook voor de buurt waar de school gaat komen. Het waren beide positieve avonden waarop nog de nodige suggesties werden gegeven. Iedereen was wel enthousiast over het ontwerp: Huiselijk en passend in de omgeving en van binnen heel functioneel.
Op dit moment hangen er grote teke-ningen van de nieuwe school op de Oranjelaan, buh de kleuteringang. Volgende week gaan ze naar de Pe-ter Zuidlaan. We hangen ze op bij de kleuterschool omdat daar de meeste ouders binnen lopen.

23 mei 2017
Nieuwsgierig naar de nieuwbouw? De plannen voor de nieuwe school zijn nu in een vergevorderd stadium. De voorlopige ontwerpen zijn op hoofdlijnen klaar. Als u een indruk wilt krijgen van de eerste ontwerpen en misschien ook nog wel input wilt geven dan bent u welkom op twee momenten: Dinsdag 30 mei vanaf 19.30 uur aan de Oranjelaan is er een inloopavond voor de school. Rond 20.00 uur zal ik een korte impressie geven van de huidige ontwerpen en de stand van zaken van dit moment. We zoomen dan vooral in op het gebouw zelf, de situering van de beide scholen en de indeling van het gebouw. Over de verkeerssituatie zal ook wel wat opgemerkt worden, maar dat onderwerp komt uitgebreider aan bod op 1 juni. Donderdag 1 juni is er vanaf 20.00 uur in de Regenboog aan de Jacob Catslaan een inloopavond voor de buurt. Op die avond zal de architect uitleg geven over het gebouw en zal ook een verkeersdeskundige van de gemeente aanwezig zijn om de nieuwe verkeerssituatie uit de doeken te doen. Deze avond is vrij toegankelijk.

19 mei 2017
De gemeente Waddinxveen nodigt omwonenden van de scholenbouwlocatie Waddinxveen Noord uit voor de informatieavond, waarbij het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage ligt: 201705 scholenbouw noord bewonersbrief.pdf

9 mei 2017
201705 Nieuwsbrief gemeente Waddinxveen Scholenbouw.pdf
11 april 2017
Nieuwbouw scholen en kinderopvang, maart 2017 Bij de nieuwbouwplannen voor het onderwijs kunnen peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en kinderopvangorganisaties aansluiten. Dat is geregeld in het Integraal HuisvestingsPlan, vastgesteld door de gemeenteraad in april 2016. Vanuit de gemeente zijn de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Waddinxveen geïnformeerd over de mogelijkheden die het Integraal Huisvestingsplan biedt. Organisaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang kunnen onder voorwaarden aansluiten bij het programma voor onderwijs en peuterspeelzaalwerk. Gemeente Waddinxveen heeft deze marktpartijen uitgenodigd om in gesprek te gaan met de schoolbesturen, zodat de besturen hun keuze kunnen maken met welke partij zij een samenwerking wensen aan te gaan.  Dit bericht informeert over de stand zaken in de afstemming op dit moment.   Voor ieder nieuwbouwproject (op het WSE-terrein voor basisscholen Koning Willem Alexander en de Regenboog en in Park Triangel voor basisscholen Dick Bruna en Koningin Beatrix) hebben de schoolbesturen een aparte selectieprocedure georganiseerd om te komen tot de beste passende samenwerkingspartner. Onafhankelijk van elkaar is door de besturen voor beide projecten Quadrant Kindercentra voorgedragen als samenwerkingspartner. Gemeente Waddinxveen onderzoekt op dit moment in overleg met Quadrant Kindercentra of er overeenstemming kan worden bereikt over alle voorwaarden voor deelname aan de projecten.  
1 maart 2017 Hart van Holland, Start herhuisvesting scholen

Ondertekening van de bouwrealisatie-overeenkomst door Kees Bruggeman (links), Brigitte Leferink en Ger Schenk.

Waddinxveen - Werd een kleine twee jaar geleden nog gedemonstreerd voor het gemeentehuis voor de bouw van een nieuwe sportzaal en volgde daarna een periode van veel discussie en verdeeldheid onder de schoolbesturen, inmiddels staan de neuzen van de schoolbesturen in Waddinxveen meer één kant op en werd donderdag 23 februari het startsein gegeven voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het basisonderwijs.

Het gaat om nieuwbouw en om renovatie. De aftrap wordt genomen door de Theo Thijssenschool die na de meivakantie begint met de evacuatie van de leerlingen naar drie verschillende locaties: Kerkstraat 13, Wingerd 45 en de Mauritslaan 55. Ger Schenk van de Stichting Klasse betreurt het dat de leerlingen verspreid worden over drie verschillende gebouwen, maar het is tijdelijk.

Aan de voorgevel van de Theo Thijssenschool verandert vrijwel niets. "Die is natuurlijk ook mooi zoals ie is", meent Schenk. De renovatie vindt vooral inpandig plaats en er wordt wat aangebouwd. Het gaat om een uitbreiding van in totaal 400 vierkante meter. Schenk: "Het is natuurlijk toch een wat gedateerd gebouw wat gemoderniseerd moet worden. We gaan wat doorbreken zodat het intern wat ruimer wordt van opzet en we willen meer daglicht naar binnen halen. Dit gebeurt door met name aan de achterzijde van het gebouw uit te breken en veel glas te monteren."

Schenk gaat ook over de Dick Brunaschool die evenals de Koningin Beatrixschool een nieuw schoolgebouw krijgt in nieuwbouwwijk de Triangel. "We zijn bezig met het ontwerp hiervoor. Eind 2018 hopen we het gebouw te openen", aldus Ger Schenk.

En dan gaat er nog gebouwd worden op het voormalige WSE-terrein. Daar komen de Regenboogschool en de Koning Willem Alexanderschool te zitten.

"Ook wij zijn bezig met het ontwerp. Zoals het er nu naar uitziet wordt het een soort kruisgebouw", verklapt Jan-Kees Meindersma van Stichting De Groeiling. 

"Maar heel veel meer kan ik er nu nog niet over vertellen. Het streven is wel om een mooie grote gezamenlijk ruimte te creëeren en het gebouw dusdanig in te richten dat het weer voor tientallen jaren mee kan." 
Om de start van de uitvoering te vieren, gaf wethouder Brigitte Leferink na het tekenen van de bouwrealisatie-overeenkomsten in de trouwzaal van het gemeentehuis iedere school een doos Kapla. "Dit zijn blokjes die je op heel veel verschillende manieren kan gebruiken", legde de wethouder uit "Dat het een inspiratiebron voor jullie mag zijn."

Leferink zei na afloop blij te zijn met de harmonie die nu lijkt te heersen tussen de scholen. "We hebben er echt goed aan gedaan om een deskundig bureau in de arm te nemen dat als een soort onafhankelijk spelleider op is gaan treden. Het besef is er nu echt wel dat het primair onderwijs in Waddinxveen een impuls moet krijgen."

Het totale huisvestingsplan heeft behoorlijk wat voeten in de aarde. 
Zo komen de schoolgebouwen aan de Peter Zuidlaan leeg te staan door de nieuwbouw elders en verdwijnt de gymzaal aan de Johannes Postlaan.

Ook schuift een aantal scholen door naar andere schoolgebouwen zoals de Bethel naar de Leilinde. In 2022 moet iedereen in principe op zijn definitieve plek zitten.


7 februari 2017
In de projecten voor de nieuwbouw van de scholen in Park Triangel en Waddinxveen Noord (voormalig WSE-terrein) is een volgende stap gezet. Voor beide projecten is door de betrokken partijen, schoolbesturen en gemeente, een architect geselecteerd. Voor de Regenboogschool en de Koning Willem Alexanderschool is gekozen voor Bart van Kampen van het architectenbureau De Zwarte Hond. Komende maanden wordt gewerkt aan de eerste ontwerpen waarbij allerlei varianten met betrekking tot het uiterlijk van het gebouw de revue passeren. Als er een bepaald ontwerp gekozen is zullen we dat verder uitwerken en er uiteindelijk mee naar buiten treden. Momenteel loopt ook de vergunningsprocedure, waarbij uiteraard afstemming met de omgeving zal plaatsvinden. Verder zijn de schoolbesturen bezig om in het project ook de kinderopvang van 0-4 jaar een plek te geven zodat en sprake kan zijn van een totaalaanbod. Daarover vinden gesprekken plaats met mogelijke aanbieders. Conform de planning in het Integraal Huisvestingsplan wordt gestreefd naar oplevering van de beide nieuwbouwprojecten eind 2018.
 
13 december 2016
Nieuws over de nieuwbouw….. U heeft de laatste tijd weinig over de nieuwbouw gehoord, maar achter de schermen wordt er volop gewerkt. Er is in november een architect gekozen die vanaf het eerst moment met ons mee gaat denken. Op dit moment wordt er vooral geluisterd naar de scholen om te horen wat zij voor een school willen zien. Hoe ziet het onderwijs in de nieuwe school er uit als je bijvoorbeeld denkt aan 2032? ?Wat voor lokalen zijn dan nodig en welke andere studieruimtes? Welke ruimtes kunnen beide scholen heel goed delen en welke juist niet? Gaan we de speellokalen en de aula delen? En hoe ziet het buitenterrein er uit? Als dat allemaal duidelijk wordt, kan er een Programma van Eisen worden gemaakt waarmee de architect al de eerste schetsen kan gaan maken. En daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar… Het nieuwe gebouw moet niet alleen functioneel zijn, maar mag ook best een hele mooie school worden, waar je je kind graag naar toe wilt brengen! Verder is de gemeente bezig om het bestemmingsplan voor de voormalige WSE-locatie aan te passen en wordt ook de bodem onderzocht om te zien welke voorbereidende activiteiten er moeten plaatsvinden. Ook vindt er overleg plaats met de bewoners van de appartementen aan de Willem de Rijkelaan, want zij krijgen nu wel ineens een heel ander uitzicht. Tenslotte is er ook een studie gemaakt over hoe het verkeersplan rond de nieuwe school er uit zal gaan zien. Veiligheid is voor u en voor ons natuurlijk een topprioriteit. Hoe kunnen we zo veilig mogelijk de nieuwe school bereiken, waar komt de ingang en hoe kunnen we fiets en autoverkeer zo goed mogelijk scheiden? U ziet het: De kip is al volop aan het broeden en als de eerste eieren gaan uitkomen zullen we u weer verder informeren. Vooralsnog moet u ons maar niet teveel storen!